Mäntyharjun Eränkävijät ry

SÄÄNNÖT                               

 

 

 

 

YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENLIITTO JA PIIRI

 

Yhdistyksen nimi: Mäntyharjun Eränkävijät ry

Kotipaikka: Mäntyharju

Yhdistys on perustettu 21.12.1945 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Seuran kieli on suomi   

Seura on Suomen Metsästäjäliiton Suur-Savon piiri ry:n jäsen. Piirin jäsenenä seura noudattaa piirin sääntöjä ja määräyksiä sekä toimialueen Riistanhoitoyhdistyksen sääntöjä ja määräyksiä.

 

 

 

SEURAN TARKOITUS

 

Seuran tarkoituksena on harjoittaa

1) järkiperäistä metsästystä kestävän käytön periaatteita noudattaen;

2) riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa;

3) metsästysampumaurheilua ja

4) kenneltoimintaa.

 

 

3 §

 

SEURAN TOIMINTAMUODOT

 

Tarkoitustaan seura toteuttaa

1) hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita sekä huolehtimalla niitä koskevien sopimusten laillisesta voimassapitämisestä;

2) suorittamalla riistanhoitotyötä;

3) valvomalla metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä sekä metsästyslain ja hyvien metsästystapojen noudattamista;

4) seuraamalla toimialueensa riistatilannetta ja verottamalla riistaa kannan kulloinkin sallimissa rajoissa;

5) pitämällä luetteloa kaadetusta riistasta ja suoritetuista riistanhoitotöistä;

6) toimimalla jatkuvassa yhteistyössä toimialueen Riistanhoitoyhdistyksen ja liiton Suur-Savon piirin kanssa;

7) huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista;

8) kouluttamalla jäseniään ja tarjoamalla nuorille mahdollisuuksia tutustua toimintaan;

9) järjestämällä metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten seura voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa;

10) edistämällä metsästyskoiratoimintaa;

Seura voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

 

 

4 §

 

SEURAN JÄSENET

 

Seuran varsinaiseksi tai koejäseneksi seuran kokous voi hyväksyä hyvämaineisen ja metsästystä sekä riistanhoitoa harrastavan henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran ja Suomen Metsästäjäliiton Suur-Savon piiri ry:n ja toimialueen Riistanhoitoyhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä.

 

Koejäsenyys kestää enintään 2 vuotta, minkä ajan kuluessa seuran talvikokouksen on

päätettävä koejäsenen hyväksymisestä seuran varsinaiseksi jäseneksi tai hylkäämisestä.

 

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran

kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran

toimintaa. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

 

Kannatusjäseneksi hyväksytään henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea seuran toimintaa. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa. Kannatusjäsenet maksavat seuran talvikokouksen erikseen henkilöille ja oikeuskelpoisille yhteisöille päättämän vuosittaisen tai kertakaikkisen kannatusmaksun suuruuden.

Kannatusjäsenet hyväksyy seuran talvikokous.

 

Seuran kokous voi erityisestä syystä päättää henkilön ainaisjäsenyydestä, jolloin hän on vapautettu vuosittaisista jäsenmaksuista.  

 

5 §

 

JÄSENEN VELVOITTEET JA MAKSUT

 

Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan seuraan liittyessään liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden seuran talvikokous vuosittain määrää. Seuran ainaisjäsenet on vapautettu vuotuisesta jäsenmaksusta. Lisäksi jäsen on velvollinen noudattamaan toiminnassaan hyviä metsästystapoja sekä edistämään metsästysseuratoiminnalle tarkoituksenmukaista yhteishenkeä.

 

Jäsen on velvollinen vuokraamaan seuran toiminta-alueella olevat omistamansa maansa seuran käyttöön.

 

Seuran metsästävä jäsen on velvollinen ylläpitämään metsästysammunnan taitoja.

  

Koejäseneltä ei peritä liittymismaksua, mutta hän on velvollinen maksamaan jäsenmaksun. Koejäsenellä ei ole äänioikeutta. Muutoin koejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kun varsinaisellakin jäsenellä.

 

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet sekä ainaisjäsenet ovat vapautetut jäsenmaksuista.

Kannattavien henkilöjäsenten ja kannattavien yhteisöjäsenten kertakaikkisesta tai vuotuisesta maksusta päättää seuran talvikokous.

 

Jäsen on velvollinen ylläpitämään saalistilastoa ja ilmoittamaan saaliinsa vuosittain seuran kokouksen päättämällä tavalla.

 

6 §

 

SEURASTA EROAMINEN

 

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

 

7 §

 

SEURASTA EROTTAMINEN JA MUUT KURINPITORANGAISTUKSET

 

Seuran kokous voi erottaa jäsenen, joka

1) laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen kaksi kertaa peräkkäin;

2) toimii seuran sääntöjen tai hyvien metsästäjätapojen vastaisesti;

3) rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä tai

4) toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti

5) toimillaan vahingoittaa seuran toimintaa. 

6) pidättäytyy vuokraamasta omistamiaan, seuran toiminta-alueella sijaitsevia alueita seuralle tai rajoittaa niillä metsästämistä koskemaan riistalajeja, joita kuitenkin itse seuran vuokramailla metsästää.

7) seuran hallitus voi erottamisen sijasta määrätä jäsenelle maksimissaan kaksi vuotta kestävän määräaikaisen erottamisen, maksimissaan vuoden kestävän määräaikaisen metsästyskiellon seuran vuokraamilla metsästysalueilla tai antaa varoituksen.

Ennen päätöksentekoa asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen.

Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

 

8 §

 

SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

 

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään tammi­-helmikuussa ja kesäkokous heinä-elokuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään 7 päivää ennen kokousta

1) sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai

2) kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai

3) sähköisesti tekstiviestillä tai sähköpostilla niille jäsenille, joilla se on käytettävissä.

 

 

 

 

9 §

 

TALVIKOKOUSASIAT

 

Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,

2) Todetaan kokouksen laillisuus,

3) Hyväksytään työjärjestys,

4) Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta,

5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,

6) Toimitetaan hallituksen puheenjohtajan vaali,

7) Toimitetaan hallituksen jäsenten vaali,

8) Toimitetaan kahden toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle,

9) Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten, sekä päätetään metsästysammunnan harjoittelusta

10) Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta,

11) Päätetään kannattavien henkilöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta sekä kannattavien yhteisöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta,

12) Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio,

13) Valitaan toimikuntien jäsenet ja vetäjät

14) Hyväksytään seuran uudet varsinaiset ja koejäsenet, jolloin vähintään kahden kolmasosan (2/3) läsnä olevista seuran jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla,

15) Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset,

16) Valitaan metsästyksenjohtaja.

17) Päätetään ulkomaisten metsästäjien osallistumisesta hirvijahtiin.

18) Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin,

19) Käsitellään muut hallituksen tai seuran jäsenten hallitukselle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat,

20) Päätetään Suomen Metsästäjäliiton Suur-Savon piiri ry:lle tehtävistä esityksistä,

21) Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan

voida tehdä päätöstä.

 

10 §

 

KESÄKOKOUSASIAT

 

Kesäkokouksessa päätetään seuran metsästysjärjestelyistä. Kokouksessa hyväksytään seuran käytössä olevat metsästyssäännöt. Kokouksessa päätetään jäsenten ja heidän vieraidensa oikeudesta metsästää seuran metsästysalueilla. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista asioita.

 

11§

 

SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

 

Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran hallitukselle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä sääntöjen 8 §:ssä on määrätty.

 

 

12 §

 

PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN

 

Seuran, sen hallituksen, ja toimikuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

 

 

13 §

 

SEURAN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

 

Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. Päätökset uusista varsinaisista ja koejäsenistä tehdään 9 §:n kohdan 14 mukaisesti.

 

Jokaisella liittymismaksun ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä koejäseniä ja kannattavia jäseniä lukuun ottamatta on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

 

Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

 

 

14§

 

SEURAN TILI- JA TOIMINTAVUOSI

 

Seuran tili ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Hallituksen tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös toiminnantarkastajille tarkastettavaksi vähintään kymmenen (10) päivää ennen talvikokousta. Toiminnantarkastajien on annettava lausuntonsa hallitukselle viimeistään viisi (5) päivää ennen talvikokousta.

 

15 §

 

SEURAN HALLITUS

 

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa talvikokouksen valitsema hallitus.

Hallitukseen kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja yhdeksi vuodeksi kerrallaan valitut viisi jäsentä. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Hallitus valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja rahastonhoitajan, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.

 

16§

 

PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

Hallitus on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme muuta jäsentä on saapuvilla.

 

17 §

 

SEURAN NIMENKIRJOITTAJAT

 

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri kukin erikseen.

 

 

18 §

 

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

 

Hallituksen tehtävänä on erityisesti

1) toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti;

2) olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti;

3) suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti;

4) vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat työryhmät suorittamaan niille määrättyjä hallitukselle vastuullisia tehtäviä;

5) vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta;

6) vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista

velvoitteista;

7) nimetä edustajat Suomen Metsästäjäliiton Suur-Savon piiri ry:n sekä hirvenmetsästyksen yhteislupa-asioista päättävään kokoukseen, ellei seuran talvikokous ole asiasta jo päättänyt;

8) vastata seuran kokousten antamista velvoitteista;

9) pitää seuran jäsenluetteloa;

10) hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta;

11) hoitaa seuran tiedotustoimintaa;

12) päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista;

13) tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset

sekä

14) Päättää seuran sisäisistä kurinpitotoimista 7§ 7) kohdan mukaisesti

15) ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

 

19 §

 

SEURAN METSÄSTYSSÄÄNNÖT JA HIRVIELÄINTEN JAHTISÄÄNNÖT

 

Seuran yleiset metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt ja näihin tehtävät muutokset vahvistetaan seuran kokouksissa.

 

20 §

 

SEURAN VAROJEN JA ARKISTON SIIRTO SEURAN PURKAUTUESSA

 

Jos seura puretaan, käytetään sen jäljellejääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.

Seuran tullessa lakkautetuksi, käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry:lle.

Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisten lisäksi Suomen Metsästäjäliiton Suur-Savon piiri ry:lle, Riistanhoitoyhdistykselle sekä yhdistysrekisteriviranomaisille.

 

 

21 § Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty